Du lịch Đà Nẵng
1

Chọn dịch vụ

2

Xem đơn hàng

3

Thanh toán

4

Cám ơn

Click vào Checkbox ở cột "Chọn" bên phải để chọn hạng mục

STT Code Vị trí Tính trạng Kích thước Demo Số lượng Đơn giá (VND) Chọn
IĐÀ NẴNG
01 BN01 Quảng cáo doanh nghiệp Trượt tự động 153px x 109px Demo 100.000
IIĐÀ NẴNG | GIỚI THIỆU
01 BN02 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN03 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN04 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN05 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
IIIĐÀ NẴNG | BẠN CẦN BIẾT
01 BN06 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN07 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN08 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN09 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
IVĐÀ NẴNG | THÀNH PHỐ TÔI YÊU
01 BN10 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN11 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN12 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN13 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
VĐÀ NẴNG | MIỀN TRUNG
01 BN14 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN15 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN16 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN17 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
VIĐÀ NẴNG | BÀI CHI TIẾT
01 BN18 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN19 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
03 BN20 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 300.000
04 BN21 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
VIITIN TỨC
01 BN22 Quảng cáo Doanh nghiệp Trượt tự động 153px x 109px Demo 100.000
VIIITIN TỨC | BÀI CHI TIẾT
01 BN23 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN24 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
03 BN25 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 300.000
04 BN26 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
IXĐIỂM ĐẾN
01 BN27 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN28 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN29 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN30 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
05 BN31 Banner trái 01 Cố định 195px x 195px Demo 250.000
06 BN32 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 195px x 390px Demo 500.000
XĐIỂM ĐẾN | BÀI CHI TIẾT
01 BN33 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN34 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
03 BN35 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 300.000
04 BN36 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
05 BN37 Banner trái 01 Cố định 195px x 195px Demo 350.000
06 BN38 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 195px x 390px Demo 600.000
XITRẢI NGHIỆM
01 BN39 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN40 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN41 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
04 BN42 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 950.000
XIITRẢI NGHIỆM | BÀI CHI TIẾT
01 BN43 Banner phải 01 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
02 BN44 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
03 BN45 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 300.000
04 BN46 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
05 BN47 Banner trái 01 Cố định 195px x 195px Demo 350.000
06 BN48 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 195px x 390px Demo 600.000
XIIISỰ KIỆN - LỄ HỘI
01 BN49 Banner trái 01 Cố định 195px x 195px Demo 250.000
XIVSỰ KIỆN - LỄ HỘI | BÀI CHI TIẾT
01 BN50 Banner phải 01 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
02 BN51 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 400.000
03 BN52 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 300.000
04 BN53 Banner phải 04 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
05 BN54 Banner trái 01 Cố định 195px x 195px Demo 350.000
06 BN55 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 195px x 390px Demo 600.000
XVDỊCH VỤ | LƯU TRÚ
01 BN56 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN57 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
XVIDỊCH VỤ | ẨM THỰC
01 BN58 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN59 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
XVIIDỊCH VỤ | MUA SẮM
01 BN60 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 200.000
02 BN61 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 600.000
XVIIIDỊCH VỤ | GIẢI TRÍ
01 BN62 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
02 BN63 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
XIXDỊCH VỤ | THỂ THAO
01 BN64 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 200.000
02 BN65 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 600.000
XXDỊCH VỤ | LỮ HÀNH
01 BN66 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 200.000
02 BN67 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 600.000
XXIDỊCH VỤ | BẠN CẦN BIẾT
01 BN68 Banner trái 01 Cố định 301px x 150px Demo 200.000
02 BN69 Banner trái 02 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 600.000
XXIIDỊCH VỤ | BÀI CHI TIẾT
01 BN70 Banner phải 01 Cố định 195px x 195px Demo 350.000
02 BN71 Banner phải 02 Trôi ngữ cảnh 195px x 390px Demo 600.000
03 BN72 Banner trái 01 Cố định 301px x 301px Demo 600.000
04 BN73 Banner trái 02 Cố định 301px x 150px Demo 400.000
05 BN74 Banner trái 03 Trôi ngữ cảnh 301px x 602px Demo 1.000.000
XXIIICẨM NANG DU LỊCH
01 BN75 Banner phải 01 Cố định 301px x 150px Demo 300.000
02 BN76 Banner phải 02 Cố định 150px x 301px Demo 300.000
03 BN77 Banner phải 03 Cố định 150px x 150px Demo 200.000
 
Stt Code Vị trí Tính trạng Demo Số lượng Đơn giá (VND) Chọn
ITRANG CHỦ
01 CT01 Top 5 Video - Block Đà Nẵng quyến rũ Cố định Demo 100.000
02 CT02 Top 7 Gói khuyến mãi - Block Tận hưởng ưu đãi Cố định Demo 100.000
IIĐÀ NẴNG
01 CT03 Vidéo giới thiệu Cố định Demo 120.000
02 CT04 Top 15 địa điểm được hiển thị widget trên bản đồ khám phá Cố định Demo 300.000
IIIĐIỂM ĐẾN
01 CT05 Khuyến mãi Cố định Demo 200.000
IVĐIỂM ĐẾN | BÀI CHI TIẾT
01 CT06 Khuyến mãi Cố định Demo 250.000
VTRẢI NGHIỆM | BÀI CHI TIẾT
01 CT07 Khuyến mãi Cố định Demo 250.000
VISỰ KIỆN - LỄ HỘI
01 CT08 Khuyến mãi Cố định Demo 200.000
VIISỰ KIỆN - LỄ HỘI | BÀI CHI TIẾT
01 CT09 Khuyến mãi Cố định Demo 250.000
VIIIDỊCH VỤ | LƯU TRÚ
01 CT10 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT11 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT12 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
IXDỊCH VỤ | ẨM THỰC
01 CT13 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT14 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT15 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XDỊCH VỤ | MUA SẮM
01 CT16 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT17 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT18 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XIDỊCH VỤ | GIẢI TRÍ
01 CT19 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT20 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT21 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XIIDỊCH VỤ | THỂ THAO
01 CT22 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT23 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT24 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XIIIDỊCH VỤ | LỮ HÀNH
01 CT25 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT26 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT27 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XIVDỊCH VỤ | BẠN CẦN BIẾT
01 CT28 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 300.000
02 CT29 TOP 3 Địa điểm gợi ý Cố định Demo 200.000
03 CT30 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 300.000
XVDỊCH VỤ | BÀI CHI TIẾT
01 CT31 TOP 5 Địa điểm đang HOT Cố định Demo 400.000
02 CT32 Khuyến mãi hấp dẫn Cố định Demo 400.000
03 CT33 Các điểm xung quanh Cố định Demo 300.000
XVIQUẢNG CÁO TỪ KHOÁ
01 CT34 Từ khoá dịch vụ gợi ý công cụ Tìm kiếm Cố định Demo 100.000
XVIIHIỂN THỊ TRANG 01 DỊCH VỤ
01 CT35 Trang 01 - Lưu Trú Cố định Demo 300.000
02 CT36 Trang 01 - Ẩm Thực Cố định Demo 300.000
03 CT37 Trang 01 - Mua Sắm Cố định Demo 300.000
04 CT38 Trang 01 - Giải Trí Cố định Demo 300.000
05 CT39 Trang 01 - Thể Thao Cố định Demo 300.000
06 CT40 Trang 01 - Lữ Hành Cố định Demo 300.000
07 CT41 Trang 01 - Bạn Cần Biết Cố định Demo 300.000
 
Stt Code Tính năng Demo Basic Pro Premium
01 MN01 Quản lý Thông tin Doanh nghiệp Hướng dẫn
02 MN02 Quản lý Bình luận Hướng dẫn
03 MN03 Quản lý Hình ảnh Hướng dẫn
04 MN04 Quản lý Bài viết Hướng dẫn
05 MN05 Quản lý Khuyến mãi Hướng dẫn
06 MN06 Quản lý Thực đơn / Giá phòng Hướng dẫn
07 MN07 Quản lý Booking / Promotion Code Hướng dẫn
08 MN08 Báo cáo Thống kê Hướng dẫn
Gói dịch vụ (VND) 3 tháng

180.000 VND/tháng

(Code:MNB3)

240.000 VND/tháng

(Code:MNP3)

290.000 VND/tháng

(Code:MNPM3)

6 tháng

130.000 VND/tháng

(Code:MNB6)

190.000 VND/tháng

(Code:MNP6)

240.000 VND/tháng

(Code:MNPM6)

12 tháng

80.000 VND/tháng

(Code:MNB12)

140.000 VND/tháng

(Code:MBP12)

190.000 VND/tháng

(Code:MNPM12)

 
STT Code   Nội dung Hướng dẫn Basic Pro Premium Đơn vị Đơn giá (VND) Chọn
01 PR01 DỊCH VỤ Chụp ảnh 01 Bộ (15 ảnh) 700.000
02 PR02 Viết bài PR doanh nghiệp 01 Bài 900.000
03 PR03 TVC 30" 01 Clip 2.000.000
04 PR04 Clip 360 Hướng dẫn 01 Clip 8.000.000
05 PR12 Chứng thực Dế Mèn 01 Gói 1.000.000
01 PR05 WEBSITE Đăng bài PR Doanh nghiệp 01 Bài 300.000
02 PR06 Viết & Đăng bài chuyên đề 01 Bài 800.000
03 PR07 Đăng tải TVC 30" 01 Clip 100.000
04 PR08 Đăng tải Clip 360 01 Clip 300.000
01 PR09 FACEBOOK Cover Facebook Hướng dẫn 01 Tuần 300.000
02 PR10 Nội dung: PR doanh nghiệp Hướng dẫn 01 Bài 200.000
03 PR11 Nội dung: Bài chuyên đề Hướng dẫn 01 Bài 200.000
01 PR13 GÓI COMBO Gói Basic 01 Gói 2.000.000
02 PR14 Gói Pro 01 Gói 4.000.000
03 PR15 Gói Premium 01 Gói 5.500.000
 

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01/2015

Xem đơn hàng